Samorząd Szkolny


SAMORZĄD GIMNAZJUM 2015/16:

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY
 Klaudia Jakobschy
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
 Weronika Blicharz 
SKARBNIK SU – Klaudia Gołębiewska
SEKRETARZ SU – Zuzanna Łabuda 
 
OPIEKUN SU – mgr Magdalena Kućmirowska SAMORZĄD SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY
Ania Piętoń
ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEJ
Klaudia Tokarska
SKARBNIK SU-  Agatka Pawłowska


OPIEKUN SU  - mgr Violetta Pazgan
 


REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2015/2016

Samorząd uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r.poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły, Planu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
Założenia
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole
NADRZĘDNYM CELEM Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:
- uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
- organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
- analizowanie przez uczniów podjętych działań.
CELE SZCZEGÓŁOWE
⦁ Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
⦁ Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
⦁ Uczenie demokratycznych form współżycia.
⦁ Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
⦁ Uczenie się odpowiedzialności moralnej , rozumienie odrębności przekonań , tolerancji.
⦁ Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
⦁ Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną , zdrowotną , regionalną i ekologiczną.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Władzami samorządu uczniowskiego są:
⦁ w klasach: samorządy klasowe,
⦁ w szkole: samorząd szkolny.
2. Samorząd klasowy składa się z:
⦁ przewodniczącego,
⦁ zastępcy przewodniczącego,
⦁ skarbnika.
2.1 Samorządy klasowe są reprezentantami uczniów.
2.2 Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
⦁ ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
⦁ reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
⦁ reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
⦁ występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
⦁ udział w pracach organizowanych przez samorząd szkolny;
⦁ informowanie klasy o postanowieniach i pracach samorządu szkolnego;
⦁ inne zadania nałożone przez klasę lub samorząd szkolny;
⦁ współpraca z opiekunem strony internetowej ZSP – powołanie klasowych zespołów redakcyjnych.
3. Samorząd Szkolny składa się z:
⦁ przewodniczącego
⦁ zastępcy przewodniczącego
⦁ przewodniczących i członków sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.
3.1 Do zadań Samorządu Szkolnego należy przede wszystkim:
⦁ obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych;
⦁ przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów;
⦁ czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły;
⦁ pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań;
⦁ dbanie o dobre imię i honor szkoły;
⦁ angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
⦁ inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska;
⦁ organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
⦁ zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
⦁ rozstrzyganie sporów miedzy uczniami;
⦁ organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce;
⦁ informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach ( informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele );
⦁ współpraca z opiekunem strony internetowej ZSP – powołanie klasowych zespołów redakcyjnych;
⦁ pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

III. WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. Wybory Samorządu przeprowadza się w miesiącu wrześniu w dwóch etapach:
⦁ wybory samorządów klasowych, w pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego przeprowadzają wychowawcy klas,
⦁ wybory samorządu szkolnego, do końca września przeprowadza opiekun samorządu.

2. Uczniowie klas wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, Uczeń, który uzyskał największą ilość głosów zostaje przewodniczącym. Dwóch następnych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, otrzyma stanowiska: zastępcy i skarbnika.
3. Przewodniczący i zastępcy samorządów klasowych klas IV – VI wybierają spośród siebie w wyborach tajnych przewodniczącego samorządu szkolnego, zastępcę i przewodniczących sekcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Kadencja władz Samorządu trwa 1 rok.
2. Wszystkie decyzje samorządu szkolnego podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu samorządu szkolnego.
3. Członka samorządu szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu szkolnego.
4. Członek samorządu szkolnego może sam zrezygnować z działalności w samorządzie.
5. Przewodniczący samorządu szkolnego reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
6. Samorząd szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu.

Rada SU
oraz opiekun SU: Violetta Pazgan

REGULAMIN DYŻURÓW NA TERENIE SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

I Zasady ogólne:
1. Dyżury na terenie szkoły pełnią uczniowie klas IV – VI.
2. Pełnienie dyżuru rozpoczyna klasa VI a.

3. Dyżur klasy rozpoczyna się we wtorek po lekcji wychowawczej.
4. Dyżurni rozpoczynają pełnienie swoich obowiązków od przerwy poprzedzającej ich lekcje, a kończą na przerwie po ostatniej swojej lekcji.
5. Uczniowie dyżurni przychodzą na wyznaczone stanowiska jak najwcześniej po rozpoczęciu przerwy i opuszczają je po dzwonku na lekcję.
6. Uczniowie pełnią dyżury według harmonogramu dyżurów opracowanego przez Radę Samorządu Uczniowskiego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
7. Za przydział poszczególnych rejonów dyżurowania, zapoznanie z regulaminem uczniów, wystawienie zastępstw za nieobecnych uczniów odpowiedzialny jest wychowawca dyżurującej klasy.
8. Wychowawca klasy czuwa nad sprawnym przebiegiem dyżurów pełnionych przez swoich wychowanków (sprawdza, czy osoba wyznaczona na dyżur wywiązuje się ze swoich obowiązków).Większość wyznaczonych zadań może on zlecić przewodniczącemu klasy, który w takim przypadku nie dyżuruje w wyznaczonym rejonie, lecz czuwa nad całością dyżuru pełnionego przez klasę.
9. Klasa kończąca dyżur zobowiązana jest do przekazania go następnej klasie.
10. Ocena dyżurów szkolnych jest brana pod uwagę w rywalizacji „Klasa na medal”.
11. W ciągu dnia dyżurujący będą oceniani przez przedstawicieli klasy równoległej. Następnie przyznane punkty zostaną podliczone na zebraniu SU, a wynik zapisany na tablicy RANKING SAMORZĄDNOŚCI.

II Wzorowy dyżurny powinien:
⦁ być dobrze widocznym, zawsze nosić plakietkę z napisem DYŻURNY SZKOŁY,
⦁ chętnie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki,
⦁ trzymać się ściśle wyznaczonych terminów dyżurów wg sporządzonej listy,
⦁ dbać o czystość i porządek,
⦁ dawać dobry przykład swoim zachowaniem,
⦁ w sposób taktowny i grzeczny zwracać uwagę na niestosowne zachowania,
⦁ współpracować z nauczycielem dyżurującym,
⦁ podczas pełnienia dyżurów zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

III Obszary dyżurów:
I piętro – 2 osoby
suterena - 2 osoby
półpiętro („biblioteka”)- 2 osoby
półpiętro („gablota”)- 2 osoby
drzwi wejściowe - 2 osoby
świetlica - 4 osoby

IV Zasady punktowania :
v 0 p. – dyżurni nieobecni na stanowisku,
v 1 p. – dyżurni obecni, ale bez identyfikatora, nie przejawiający chęci dyżurowania lub używający siły, wulgarni wobec innych,
v 2p. – jw. dyżurni niechętni do pracy, nieuczynni, dopiero po interwencji nauczyciela dyżurnego podejmujący obowiązki,
v 3 p. – dyżur pełniony prawidłowo z drobnymi niedociągnięciami,
V Punkty możliwe do zdobycia:
I piętro – 3 p.
suterena – 3 p.
półpiętro („biblioteka”) - 3 p.
półpiętro („gablota”) - 3 p.
drzwi wejściowe – 3 p.
świetlica – 3 p.
Razem do zdobycia: 18 p. /dzień

Adres

ul. Betlejemska 1
58-405 Krzeszów

Telefon

75 610 61 63  -  podstawowa
75 610 61 64  -  gimnazjum
75 610 64 98  -  fax

Mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.